Skip to Store Area:

Isymbol

Customer Service

Shipping & Delivery
All files can be downloaded after payment is fulfilled. The seperate steps will take you to the final stage of downloading the purchased files onto your computer. Elk gerechtigd persoon kan een order plaatsen en betalen via de iSymbol-website. Particulieren en zakelijke instellingen hebben te maken met de BTW (wel of niet) aan de hand van een BTW nummer. Dit BTW nummer moet ingevuld worden en wordt gecontroleerd via de Eurpese BTW-website. Scholen en opleidingen kunnen niet bestellen via deze website: hiervoor gelden andere prijzen: gaarne contact opnemen via het contact-formulier, te vinden onderaan elke webpagina.
Privacy & Security
Making an account at iSymbol is only for administration purposes and for invoice details needed by the Dutch TAX Law. All data is confidential to us and will in no circumstances be known to anybody else than just iSymbol-administration.
Returns & Replacements
After downloading the purchased goods CAN NOT be returned and no refunds will be deposited back. iSymbol is an honest company and does not deliberately makes mistakes.
Ordering
Placing an order can be done through our website. Fill in the required fields and an account will be made through which you can easy log in into our website for your first and more purchases.
Payment, Pricing & Promotions
Payments is done through PayPal: their costs will be transfered upon our incomes, not yours. Pricing of iSymbol goods are set up in euro's. The pricings is US Dollars can be looked up at any currency website. Pricing may change depending on adding more newly development symbols to a version, or adding a completely new version to a bundle pricing.
Viewing Orders
Viewing your order can be done through our website: log-in onto your account.
Updating Account Information
Algemene voorwaarden iSymbol.eu Licentieovereenkomst (End User Licence Agreement, EULA): Deze End-User License Agreement [Eindgebruiker Licentieovereenkomst] geldt voor u indien u uw aankoop heeft gedaan buiten de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Deze End-User License Agreement (“EULA”) is een wettelijke overeenkomst tussen u en ISYMBOL (gevestigd te Nederland). U gaat ermee akkoord dat deze EULA afdwingbaar is zoals elke door u tot stand gebrachte geschreven overeenkomst. Deze EULA geldt voor het gebruik van de gekochte items van ISYMBOL, daaronder begrepen op cd-rom, diskette, geheugenkaart, in een downloadpakket of enige andere gegevensdrager en alle inhoud en inhoudsgegevens (“Software”).

Lees deze EULA zorgvuldig door. Door gebruik te maken van de Software of een deel van de Software gaat u akkoord met de alle voorwaarden van deze EULA. Door het verbreken van de verzegeling (sticker) van de DVD-hoes, dus ook de cd-rom, diskette of geheugenkaart maakt u gebruik van de Software. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, gebruikt u dan de Software niet en retourneert u de ongebruikte Software en de hardware en bijbehorende onderdelen (“Hardware”) per omgaande naar de plaats van aankoop. Indien u reeds heeft betaald voor de Software en/of Hardware zal restitutie van de aankoopprijs plaatsvinden met dien verstande dat u (a) de Software en/of Hardware niet gebruikt en (b) de Software en/of Hardware, met overlegging van uw aankoop- en betalingsbewijs, per omgaande retourneert naar de plaats van aankoop.

1) LICENTIEVERLENING: Deze EULA verschaft u een licentie (“Licentie”) waarmee u de Software mag gebruiken, op voorwaarde dat de Software is geïnstalleerd op slechts één computer of Hardware-apparaat tegelijkertijd en op voorwaarde dat de Software slechts met op één computer tegelijk gebruikt gaat worden. Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Deze Licentie verschaft geen rechten op toekomstige updates, upgrades of supplementen van de Software. Indien updates, upgrades of supplementen worden verkregen dan is het gebruik van deze updates, upgrades en supplementen onderworpen aan deze EULA en aan eventuele bijgevoegde wijzigingen en kan onderworpen zijn aan extra kosten en voorwaarden.

2) COPYRIGHT: Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op de Software en op enige kopie die u daarvan maakt zijn eigendom van ISYMBOL en/of haar leveranciers. ISYMBOL staat u slechts toe de Software te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. U mag ofwel (a) één kopie maken van de Software als reservekopie of archiefkopie, ofwel (b) de Software overbrengen naar één enkel medium, op voorwaarde dat u het origineel als reservekopie of archiefkopie bewaart. U mag geen kopie maken van de producthandleiding(en) of gedrukte materialen die bij de Software horen, behalve voor eigen gebruik. U kunt alleen eigenaar worden van de materiaalgegevensdrager; u wordt geen eigenaar van de Software.

3) OVERIGE BEPERKINGEN: Het verhuren, uitlenen, copieren, of enige andere vorm van distributie van de Software en/of Hardware is ten strikte verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijk recht zult u de Software en/of Hardware of enig gedeelte daarvan niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van ‘reverse engineering’ of decompileren of demonteren, en u mag geen producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Software en/of Hardware. Ook zult u anderen niet toestaan deze handelingen te verrichten.

4) VERTROUWELIJKHEID: U erkent en accepteert dat de ontwikkeling van de Software ISYMBOL veel tijd en geld heeft gekost, en dat de Software vertrouwelijk is en vakgeheim van ISYMBOL. U zult de Software strikt vertrouwelijk behandelen en niemand toegang verlenen tot of informatie verschaffen over de Software.. U zult erop toezien dan de Software niet gekopieerd zal worden, door niemand niet. 5) SOFTWARELICENTIE VAN DERDEN: ISYMBOL -producten kunnen gebruik maken van software van derden. Naast bovenstaande clausules 2, 3 en 4 kan het gebruik van materiaal van derden in de Software onderworpen zijn aan andere voorwaarden. De officiële copyrightkennisgevingen en specifieke licentievoorwaarden van deze softwarecodes en algoritmen van derden, staan in de map ‘Third Party Software Licenses[Softwarelicenties van Derden]’ op de CD/SD/ROM/harde schijf. Hierbij gaat u akkoord met de voorwaarden uit dergelijke softwarelicenties van derden.

6) BEPERKTE GARANTIE: a) ISYMBOL garandeert niet en kan niet garanderen dat de Software en/of Hardware foutloos functioneren. Realiseer u dat fouten kunnen optreden tijdens het gebruik van de Software en/of Hardware in een CAD-systeem bijvoorbeeld veroorzaakt door gebruik van te trage hardware en/of incomplete gegevens. b) Behoudens het Beperkte Garantie document bijgesloten bij de Hardware (“Beperkte Garantie”), indien aanwezig, en voorzover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekkenISYMBOL en haar leveranciers de Hardware en de Software “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN” en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaal doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Software en/of Hardware, en de levering van of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software, en gerelateerde inhoud door middel van de Software en/of Hardware of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Software en/of Hardware. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met betrekking tot de Software en/of Hardware. Deze uitsluiting geldt niet voor (i) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot eigendom en (ii) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot overeenstemming met de omschrijving. c) In afwijking van de Garantieperiode zoals omschreven in de Beperkte Garantie, indien van toepassing, eindigt de Garantieperiode indien u een of meer van de voorwaarden van deze EULA niet naleeft op het moment van een dergelijke niet-naleving.

7) BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: a) Noch ISYMBOL noch haar leveranciers zijn aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade, voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit het onvermogen de apparatuur te gebruiken of toegang te verkrijgen tot de gegevens, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voorkomend uit het gebruik van of het onvermogen om gebruik te maken van de Software en/of Hardware zelfs indien ISYMBOL of haar leveranciers van de mogelijkheid van schade op de hoogte was gesteld. b) Ondanks eventuele schade die u, om welke reden dan ook, oploopt (inclusief en zonder beperking alle schade die hierin wordt genoemd en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), zal de totale aansprakelijkheid van ISYMBOL en elk van haar leveranciers voortkomend uit of gerelateerd aan deze EULA beperkt zijn tot het bedrag dat u voor de Software en/of de Hardware hebt betaald. c) ISYMBOL is niet aansprakelijk voor (i) enige vorm van bedrog door haar werknemers en/of agenten, of (ii) enige vorm van misleiding door haar werknemers en/of agenten. d) In afwijking van artikelen 7(a),(b) en (c) of enige andere bepaling van deze EULA zal de aansprakelijkheid voor dood of letselschade ten gevolge van nalatigheid van een der partijen voor geen der partijen worden beperkt.

8) BEËINDIGING: Onverminderd de geldigheid van enige andere rechten, behoudt ISYMBOL zich het recht voor deze EULA onmiddellijk te beëindigen indien u niet voldoet aan enige voorwaarde van de EULA. In een dergelijk geval dient u alle kopieën van de Software en alle bijhorende componenten te vernietigen. De bepalingen van deze EULA die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven behouden hun rechtskracht ook na beëindiging van deze EULA. ISYMBOL behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaande kennisgeving, diensten betreffende updates, upgrades en supplementen die aan u worden verschaft of aan u ter beschikking worden gesteld door middel van het gebruik van de Software stop te zetten.

9) KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN: ISYMBOL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of services van derden, voor koppelingen in websites of services van derden of voor wijzigingen in of updates van websites of services van derden. ISYMBOL biedt deze koppelingen en toegang tot websites en services van derden alleen aan voor uw gemak, en het opnemen van een koppeling of toegang houdt niet in dat ISYMBOL de websites of services van derden onderschrijft.

10) RECHTEN VAN DERDEN: Een partij die geen partij is bij deze EULA heeft geen rechten onder het toepasselijke recht met betrekking tot rechten van derden waarop hij een beroep kan doen of enige bepaling van deze EULA mee kan afdwingen. Dit laat onverlet enig recht of remedie van een derde dat bestaat of beschikbaar is los van het toepasselijk recht.

11) GEHELE OVEREENKOMST: Deze EULA (inclusief eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop die in het bijbehorende pakket van de Software en/of Hardware zijn bijgevoegd), alsmede de Beperkte Garantie, indien van toepassing, en eventuele andere voorwaarden, indien van toepassing, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ISYMBOL met betrekking tot de Software en/of Hardware en de ondersteunende diensten (indien van toepassing) en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of geschreven communicatie, voorstellen en voorstellingen met betrekking tot de Software of elk ander onderwerp dat in deze EULA wordt behandeld. Waar de voorwaarden van andere ISYMBOL beleidslijnen of programma’s voor ondersteunende diensten (anders dan de Beperkte Garantie) conflicteren met de voorwaarden van deze EULA zullen de voorwaarden van deze EULA beslissend zijn. Indien één of meer van de voorwaarden van deze EULA nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig worden verklaard blijven de andere voorwaarden volledig van toepassing.

12) VERTALINGEN: vertalingen van de Software kunnen in een of andere vorm verkeerd zijn. U moet weten dat elk Software met zorg is vertaald en er altijd vertaalfoutjes in kunnen sluipen. Niets is met opzet verkeerd vertaald en zodoende is ISYMBO niet aansprakelijk voor een verkeerde vertaling van Software. Geef uw bevindingen door aan een van onze dealers zodat het snel kan worden bekeken en/of aangepast.

13) TOEPASSELIJK RECHT: Deze EULA en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze EULA of met betrekking tot het gebruik van de Software en/of Hardware of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. De Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen wordt hierbij voor wat betreft deze EULA expliciet buiten toepassing verklaard. Alle mogelijke geschillen voorkomend uit deze EULA zullen worden beslecht door de gerechtelijke instanties te Amsterdam (Nederland) welke gerechten exclusieve jurisdictie toekomen met betrekking tot dergelijke geschillen. Indien u vragen hebt over deze EULA of indien u om andere redenen contact wilt opnemen met ISYMBOL plaats Uw vraag op isymbols@gmail.com of elk ander aangegeven internetadres, emailadres en/of telefoonnummer van ISYMBOL.

14) PRIJZEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BETALING: bestellingen worden in rekening gebracht tegen de op de dag van bestelling geldende prijzen. De factuur dient direct te worden voldaan want anders is er geen mogelijkheid tot donwloaden.. Al dan niet terechte reclamering geeft de koper niet het recht op opschorting van enige betaling of enige schuldvereffening. De koper is pas eigenaar van de geleverde zaken nadat al het door de koper aan de verkoper verschuldigde, uit welken hoofde ook, is voldaan. Bij niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke betaling is al wat de koper verder nog verschuldigd is onmiddelijk opeisbaar zonder sommatie of ingebrekestelling, in welk geval de koper jegens ISYMBOL een boeterente is verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, alsook de buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% over het verschuldigde.
einde End-User-Licence-Agreement (EULA).